Kỹ thuật bo góc với CSS 3

Thêm các lệnh vào css:
-webkit-border-radius: 10px 10px 10px 10px;
-moz-border-radius: 10px 10px 10px 10px;
border-radius: 10px 10px 10px 10px; 

Like