Dotnet Tips: IIS Cấu hình Deploy WCF Net 4.0


Dưới đây là giải pháp cho cấu hình .Net chạy WCF:

1) Chọn “Start” -> “Run” -> Nhập “cmd” để vào cửa sổ “Command Prompt

2) Nhập: “C:” và nhấn “Enter

3) Chạy các câu lênh sau:
cd “WINDOWSMicrosoft.NETFrameworkv4.0.30319″ <-for 32bit machine
cd “WINDOWSMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319″ <-for 64bit machine

4) Sau đó cần chạy câu lệnh sau để đặt quyền chạy cho IIS server
aspnet_regiis.exe -iLike