Dotnet Tips: Hướng dẫn cài đặt windows service


Cài đặt window service thủ công

  1. Mở Windows Start menu, chọn Visual Studio 2010, Visual Studio Tools, Visual Studio Command Prompt (2010).
    Một cửa sổ console sẽ hiện ra
  2. Truy cập vào thư mục chứa window service
  3. Chạy file InstallUtil.exe từ cửa sổ cmd với các tham số. Nhấn Enter để chạy câu lệnh.
Code: installutil yourproject.exe


Gỡ bỏ window service

  1. Mở Windows Start menu, chọn Visual Studio 2010, Visual Studio Tools, Visual Studio Command Prompt (2010).
  2. Một cửa sổ console sẽ hiện ra.
  3. Chạy file InstallUtil.exe từ cửa sổ cmd với các tham số. Nhấn Enter để chạy câu lệnh:
Code: installutil /u yourproject.exe

Like