SQL Tips: Những phím tắt sử dụng trong SQL nên biết


SQL server Management Studio hỗ trợ rất nhiều phím tắt, sau đây là một số phím tắt đặc biệt.
1. Mở cửa sổ query mới (Ctrl + N)
Tổ hợp phím này sẽ giúp bạn mở cửa sổ mới một cách nhanh chóng
SQL_Server_New_Window_Keyboard_Shortcut
2. Hiển thị các cửa sổ SQL đang làm việc (Ctrl + Tab)
Tổ hợp phím này sẽ hỗ trợ cho việc hiển thị tất cả các cửa sổ đang làm việc.
sql_server_toogle_tabs_keyboard_shortcut
3. Ẩn hiện kết quả câu lệnh (Ctrl + R)
Khi muốn ẩn kết quả câu query thì bạn chỉ cần nhần tổ hợp phím Ctrl + R
SQL_server_keyboard_shortcuts_show_hide_results_pane
4. Chạy câu lệnh SQL đang được chọn (Ctrl + E)
Tổ hợp phím Ctrl + E sẽ giúp bạn chạy câu query đang được chọn
SQL_server_shortcuts_Execute_highlighted_query
5. Hủy bỏ câu query  đang chạy (Alt + Break or Alt + Scroll Lock)
Trường hợp câu query của bạn đang chạy mất quá nhiều thời gian, bạn có thể sử dụng tổ hợp phím này để hủy bỏ nhanh chóng.
SQL_Server_Cancel_executing_query
6. Chuyển câu lệnh đang chọn thành chữ hoa, chữ thường (Ctrl + Shift + U, Ctrl + Shift + L)
SQL_Server_Make selected text as Uppercase_lowercase
7. Hiển thị quá trình chạy câu query (Ctrl + L)
Hiển thị quá trình chạy câu query  với tổ hợp Ctrl + L
SQL_server_display_estimated_execution_plan_keyboard_shortcut
8. Hiển thị kết quả cùng quá trình chạy câu query (Ctrl + M)
sql_server_include_actual_execution_plan_shortcut
9. Gợi ý những câu lệnh, bảng ... (Ctrl + Space, Tab)
sql_server_Intellisense_keyboard_shortcut
10. Chuyển nhanh đến dòng (Ctrl + G)
Bạn có thể chuyển nhanh đến dòng code bao nhiêu băng cách dùng tổ hợp Ctrl + G
Sql_server_keyboard_shortcuts_go_to_line
11. Comment và bỏ comment dòng lệnh ( Ctrl + K & Ctrl + C; Ctrl + K & Ctrl + U)
sql_server_comment_uncomment_code

Like