SQL Tip: Different Methods to Know Parameters of Stored Procedure


Giả sử bạn có một thủ tục được lưu trữ một số thông số đầu vào. Có hai phương pháp để biết danh sách các thông số được xác định trong một thủ tục được lưu trữ.
Tạo Store Procedure:

CREATE PROCEDURE TEST_PROCEDURE(@CUST_ID INT,@YEAR INT) AS
SELECT @CUST_ID,@YEAR

Bây giờ để biết các thông số được sử dụng trong các thủ tục TEST_PROCEDURE lưu trữ, bạn có thể sử dụng các phương pháp sau đây:

Cách 1. Sử dụng SP_HELP system stored procedure

EXEC sp_HELP 'TEST_PROCEDURE'

Khi bạn thực hiện các phương pháp trên, đây là kết quả của tập kết quả thứ hai.


Parameter_name Type Length Prec Scale Param_order Collation
------------------ ----------- ----------- ----------- ---
@cust_id int 4 10 0 1 NULL
@year int 4 10 0 2 NULL

Cách 2. Use INFORMATION_SCHEMA.PARAMETERS system view

SELECT parameter_name,data_type, ordinal_position
FROM information_schema.parameters
WHERE specific_name='test_procedure'

Result: 
parameter_name data_type ordinal_position
------------------------------------ ----------------
@cust_id  int   1
@year   int   2

Nếu có phương pháp nào khác mọi người comment nhé.

Like